Naši interni statuti nikada pravno obavljeni

STATUTI

Ako postoji neki knjigovođa koji bi vodio besplatno ili uz minimalnu zaradu neka stisne dugme ispod i pomogne nam da uređuje i nauči nas kako se uređujemou knjige udruženja. U tom slučaju mogli bih smo ostvariti plan otvaranja ovog udruženja građana.

STATUT

UDRUŽENJA
»Društvo ljubitelja prirode - so zemlje«

OPŠTE ODREDBE


Član 1.
Udruženje »Društvo ljubitelja prirode - So zemlje« ( u daljem tekstu: Udruženje ) osniva se kao nevladino i neprofitabilno udruženje radi ostvarivanja ciljeva u oblasti:
Zaštite i čuvanja zdrave životne sredine i zaštitu ljudskih prava na zdravu životnu sredinu, očuvanje prirode, rekreacija i edukacija kao unapređenje ekološke svesti.
Udruženje se osniva na hrišćanskom naučavanju i načelima o čuvanju i zaštiti bogatstva i raznolikosti života na planeti Zemlji kao poklona Božjeg čoveku.
Ovaj potpuno besplatan poklon čoveku dan je kako bi on već na zemlji iskusio svoju puninu u radovanju životu, živeći u zahvalnosti za taj poklon, uživajući, čuvajući i izgrađujući ga na svoje dobro i svih ljudi.
Osnivači Udruženja, kao hrišćanski vernici, celu ovu planetu, sa svim oblicima života na njoj, doživljavaju kao vidljivi znak pune Božje ljubavi prema čoveku koji je vrhunac stvaranja u tom Božjem svetu.
Udruženje koje se temelji na hrišćanskoj etici i moralu ima u svojoj suštini zalaganje za očuvanje životne sredine, kao plod ljubavi prema Ocu, Stvoritelju svega sveta.
Za Udruženje ekologija nije samo materijalno pitanje, nego i pitanje hrišćanske duhovnosti.


CILJEVI UDRUŽENJA

Član 2.
Ciljevi Udruženja su:
briga i unapređivanje svoje neposredne životne sredine;
istraživanje ekoloških pitanja na naučnim i stručnim principima;
unapređivati neposrednu životnu sredinu, proučavati i razvijati pitanje hrišćanske duhovnosti u skladu s hrišćanskim naučavanjem o odgovornosti hrišćana za ovaj svet, u kojem žive po rečima Isusa Hrista u Jevanđelju, imenovani da budu; "svetlo sveta i so zemlje".
edukacija i razvijanje ekološke svesti kroz različite aktivnosti i rekreativne boravke u prirodi: kroz planinarenje i eko kampove, tj. edukativne kampove u kojima će se organizovati kursevi i mogućnost sticanja znanja za boravak u prirodi kao i njeno očuvanje.


Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1.) Prikuplja članstvo koje obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ekologije kroz razne rekreativne aktivnosti.
2.) Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine;
3.) Organizuje izlete i zajednička događanja, naročito svojih mladih članova, i dece svojih članova u upoznavanju prirodnih znamenitosti Srbije, zajednička druženja u prirodi celih porodica u razvijanju i negovanju vrednosti biološke raznolikosti i bogatstva životnih oblika u neposrednoj životnoj sredini članova;
4.) Organizovanje radionica za uređenje ekoloških vrtova, malih ekoloških proizvodnji od tradicionalnih autohtonih sorti i vrsta biljaka, voća i povrća, inicijativa za organizovanje školskih vrtova i đačkih eko - zadruga i sličnih zadruga koja će delovati u cilju zaštite svoje neposredne životne sredine;
5.) Organizuje događanja i edukaciju na osnovu hrišćanskog razumevanja odgovornosti za planetu;
6.) Objavljuje knjige i druge publikacije o ekološkim pitanjima i o drugim pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
7.) Organizuje stručnjake za rad sa mladima na stručnim i istraživačkim projektima iz domena zaštite životne sredine, kao i projekcije, predavanja i prezentacije na terenu iz oblasti svoga rada. U tu svrhu udruženje će uključiti u rad stručnjake iz oblasti svog delovanja: geologija, geografija, sport i fizička kultura, etnologija, arheologija, istorija, biologija, paleontologija, ekologija i za nas najvažnije stručnjake iz hrišćanske etike i morala. Sve ove discipline biće vezane za odlazak u prirodu;
8.) Promoviše značaj razvijanja svesti o zaštiti prirode i pravu na zdravu životnu sredinu;
9.) Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave ekološkim pitanjima; ali ne zanemaruje kreativne radionice, seminare i obuke za sticanje neophodnih znanja za odlazak u prirodu;
10.) Organizuje akcije čišćenja kao i druge akcije na unapređenju neposredne životne sredine članova;
11.) Razvijanje i drugih delatnosti povezanih s ekološkim pitanjima i načelima življenja u skladu s prirodom.


NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 4.
Puni naziv Udruženja je: »Društvo ljubitelja prirode - So zemlje«, udruženje za zaštitu i unapređenje životne sredine.
Skraćeni naziv Udruženja je: »So zemlje», ekološko - duhovno udruženje.

Član 5.

Udruženje ima sedište u Smederevu u ulici Stevana Nemanje 7.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije, kao i u drugim predelima van granice Republike Srbije.


ČLANSTVO

Član 6.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.
Obzirom da Udruženje ima edukativni kao i sportsko-rekreativan karakter rada, članovi mogu biti i maloletna lica, s tim što na terenske akcije idu sa roditeljima/staraocem, ili pedagoškim/prosvetim radnikom, ako je reč o organizovanoj grupi školske dece.
Maloletno lice može se učlaniti u Udruženje tako što pristupnicu potpisuje roditelj/staratelj.

Član 7.

Član ima pravo da:
1.) Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2.) Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3.) Bira i bude biran u organe Udruženja;
4.) Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1.) Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2.) Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3.) Plaća članarinu;
4.) Obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
5.) da tokom učešća u akciji na terenu sledi uputstva propisana programom akcije kao i da proceni svoje sposobnosti za aktivnost za koju se prijavljuje jer se učešće zasniva na sopstvenoj odgovornosti.

Član 8.

Udruženje je organizator svih aktivnosti koje realizuje (radionica u prirodi, eko-kampova tj. ekoloških kamp škola, sportsko-rekreativne aktivnosti na terenu, orijentacija u prirodi i slično.)
Nosilac aktivnosti može biti svaki punopravni član Udruženja koji osmisli neku aktivnost u skladu sa Statutom Udruženja, a čiju realizaciju odobri Upravni odbor.
Svaku pojedinu aktivnost Udruženja osmislio je nosilac aktivnosti, koji dalje može da je realizuje, ili da to prepusti drugom članu Udruženja, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Aktivnosti Udruženja mogu biti:
Izvorne. One koje su osmišljene od strane člana, pri čemu nikada ranije nisu organizovano izvođene.
Preuzete. Zajedničke ili masovne aktivnosti drugih organizatora i
Terenske. One akcije koje se izvode obeleženim planinarskim i drugim terenskim trasama.

Član 9.

Dužnosti nosioca aktivnosti Udruženja su:
Da ideje Udruženja odgovorno sprovodi kroz realizaciju praktičkih aktivnosti.
Da podnese izveštaj o svakoj izvedenoj aktivnosti Upravnom odboru.
Prava nosioca aktivnosti Udruženja su:
Da okupe, u zavisnosti od potrebe, odaberu učesnike za aktivnost koju vode
Da od učesnika zahtevaju da slede uputstva propisana programom aktivnosti
Da po svojoj proceni može da izmeni program aktivnosti koju realizuje, usled novonastalih okolnosti koje mogu uticati na njeno izvođenje i obavezan je da o tome obavesti prijavljene i potencijalne učesnike, osim ako se pomenute okolnosti zateknu na licu mesta.


ORGANI UDRUŽENJA

Član 10.
Organi Udruženja su:
Skupština i
Upravni odbor ;
Skupština
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.
Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članstva. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik Upravnog odbora.
Skupština:
1.) Donosi plan i program rada;
2.) Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3.) Usvaja druge opšte akte Udruženja;
4.) Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
5.) Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
6.) Bira i razrešava članove Upravnog odbora.
Skupština punopravno odlučuje ako je na sednici prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Udruženje pod pokroviteljstvom Beogradske nadbiskupije, odnosno Rimokatoličke crkve "Rođenja Sv. Ivana Krstitelja - Smederevo", koji je i jedan od osnivača Udruženja. Beogradska nadbiskupija odnosno Rimokatolička crkva je jedan od glavnih savetodavnih i naravno glavni garanat po pitanju morala i etike na području ekologije i duhovnog života, koji je po našem shvatanju ekologije u glavnoj sprezi sa ekologijom i bilo kakvom ekološkom ili rekreativnim aktivnošću svakog našeg programa. Iz navedenih razloga za sve odluke, one što skupština donosi i usvaja, neophodno je slaganje župnika koji je potvrđen od ministarstva pravde kao lice ovlašćeno da predstavlja i zastupa Rimokatoličku župu "Rođenja Sv. Ivana Krstitelja" u Smederevu, kao i njegov potpis.
Skupština odlučuje i o drugim pitanjima od interesa za Udruženje ako tako odluči.
Skupština može da se sazove i na svečano zasedanje u povodu nekog važnog događaja za Udruženje.

Član 11.

Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom / u daljem tekstu: Odbor /.
Odbor ima devet članova, i to četiri članova osnivača i pet članova koje bira i opoziva Skupština.
Članovi osnivači su oni koji su osnovali Udruženje, utvrdili i utemeljili smernice njegovog rada. Njihov status u Odboru može biti promenjen isključivo na njihov sopstveni zahtev. Skupština ih ne bira niti može da ih opozove.
Predsednik i zamenik predsednika Udruženja su, po svom položaju, predsednik i zamenik predsednika Odbora.
Predsednik i zamenik Odbora se bira većinom glasova članova samog Odbora i uvek odluku mora potvrditi župnik župe "Rođenja Sv. Ivana Krstitelja" u Smederevu svojim potpisom. Župnik župe potvrđen od ministarstva pravde kao lice ovlašćeno da predstavlja i zastupa Rimokatoličku župu "Rođenja Sv. Ivana Krstitelja" u Smederevu, pod kojim pokroviteljstvom se osniva ovo udruženje, ima pravo da u svakom trenutku opozove predsednika i zamenika predsednika odbora, kao i samog odbora, odnosno članova koji nisu osnivači i da organizuje njeno ponovno glasanje.
Nadalje, sve odluke Odbora može da opovrgne župnik potvrđen od ministarstva pravde kao lice ovlašćeno da predstavlja i zastupa Rimokatoličku župu "Rođenja Sv. Ivana Krstitelja" u Smederevu kao moralni i etički garant aktivnosti udruženja.
Mandat članova Odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Odbor deluje po poslovniku.

Član 12.

Odbor:
1.) Rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2.) Organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3.) Poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4.) Donosi finansijske odluke;
5.) Odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.
6.) Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 1. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7.) Odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;
8.) Raspisuje redovnu izbornu skupštinu svake četiri godine, po isteku trajanja mandata odbora, počevši od datuma kada ovaj statut stupi na snagu;
9.) Upravni odbor raspolaže imovinom Udruženja.
10.) Donosi svoj poslovnik.
Odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Predsednik upravnog odbora:
Vodi rad Upravnog odbora, i ima nalogodavaca u finansijskom i pravnom prometu i zastupa udruženje u javnosti i pred saradnicima;
Potpisuje sva dokumenta Udruženja, Statuta, pravilnike, odluke, zaključke i druga opšte akte, izveštaje i pred saradnicima
Raspodeljuje radne zadatke članovima Upravnog odbora.
Predsednik Odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika Odbora je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.


JAVNOST RADA

Član 14.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.
SARADNJA S DRUGIM SLIČNIM UDRUŽENJIMA I ORGANIZACIJAMA

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za ekološka i ljudska prava na zdravu okolinu, o čemu odluku donosi Skupština.


IMOVINA UDRUŽENJA

Član 16.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.
PRESTANAK UDRUŽENJA
Član 17.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđanim zakonom.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Caritas Beogradske nadbiskupije koji je deo Catitas-a Srbije i Crne Gore a preko njega i član Caritas-a Evrope i Caritas-a internacinalis. Caritas Beogradske nadbiskupije je humanitarna organizacija Katoličke crkve koja ima za cilj pružanje pomoći ugroženim kategorijama stanovništva centralne Srbije.


ZNAK, PEČAT I LOGO UDRUŽENJA

Član 18.
Udruženje ima svoj amblem / u daljem tekstu: Znak /.
Znak je u obliku štita. Kao simbol našeg zalaganja za odbranu i očuvanja zdrave životne sredine i zaštitu ljudskih prava na zdravu životnu sredinu. Očuvanje prirode, kroz rekreaciju i edukaciju kao unapređenje ekološke svesti.
Znak dva krsta u obliku pozadinskog pastirskog štapa označava da se Udruženje osniva na hrišćanskom naučavanju i načelima o čuvanju i zaštiti bogatstva i raznolikosti života na planeti Zemlji kao poklona Božjeg čoveku. Za odbranu zdravog i ekološkog života.
Znak kule tvrđave, simbolizuje smederevsku tvrđavu koja je pak simbol grada Smedereva. Smederevska tvrđava je znak koji sam po sebi priziva u svest koliko je bitno očuvanje starih kulturoških i prirodnih sistema vrednosti koji su nam naši preci ostavili u nadi da ćemo od njih puno naučiti i dalje prenositi.

Član 19.

Udruženje ima pečat.
Udruženje ima pečat okrugla oblika na kojem je u donjoj polovini ispisano: Udruženje »So zemlje», skraćeni naziv Udruženja, koje je po svojoj naravi ekološko - duhovno udruženje.
U donjoj polovini: Smederevo.
U sredini je ucrtan logo udruženja.
U gornjoj polovini pečata je prvi deo punog naziva Udruženja odnosno: Udruženje "Društvo ljubitelja prirode so zemlje". Skraćen naziv kako se navodi u statutu u članu 4 je "So Zemlje" - ekološko - duhovno udruženje.

Član 20.

Udruženje ima logo.
Logo Udruženja: Logo simbolizuje temelje na kojima ćemo zasnivati sve naše aktivnosti. Naime: Logo je u obliku planine u obliku M - plave boje, što simbolizuje Blaženu Devicu Mariju - Bogorodicu koja nosi sunce pravde - Hrista, Gospoda našega. Na jednom od vrha planine je znak crkve što označava pod čijim smo pokroviteljstvom i pod čijom smo moralnom etikom vođeni.

Član 21.

Udruženje ima zastavu.
Zastava Udruženja je pravougaonog oblika u crvenoj boji.
U sredini zastave je Znak. Na znaku je planina u obliku M - plave boje, što simbolizuje Blaženu Devicu Mariju - Bogorodicu koja nosi sunce pravde - Hrista, Gospoda našega. Na jednom od vrha planine je znak crkve što označava pod čijim smo pokroviteljstvom i moralnom i etikom vođeni. Čovek sa planinarskim rancem označava naše aktivnosti, da nam ništa nije teško i da smo uvek spremni za akciju, dok cipela na desnoj strani označava prolaznost. Svi prolazimo i život prohuji. To nam postavlja pitanje naše sebičnosti, odnosno odgovornosti. Šta ćemo ostaviti budućim generacijama?
Na uglovima zastave je Hristov monogram što označava Hristovo prisustvo i temelj svega našeg delovanja. Stavljen je na četiri strane da označi kako je Hrist prisutan na svakom mestu od istoka do zapada, od severa do juga, na svim kontinentima i svim stranama sveta. To je poziv za opšte ujedinjenje Hrišćana ali i za ujedinjenje svih hrišćana oko pitanja zaštite prirode koje je Bog stvorio i koju svi hrišćani vole, ukoliko su hrišćani. Nemoguće je voleti Boga, a ne voleti njegovo delo - ono što je stvoreno. To bi bio apsurd. Sami znak "Hristov monogram" je ranohrišćanski znak koji se sastoji od prva dva grčka slova X i P . X i P - su početak reči Hristos (ΧΡΙΣΤΟΣ, ili Ηριστος). Slovo P se često prikazuje tako da podseća na pastirski štap, što kod nas simbolizuje usko povezano učenje Crkvene etike o očuvanju životne sredine, dok slovo X podseća na krst, predstavljajući Isusa Hrista kao dobrog pastira koji se brine za svoju pastvu - Hrišćane.

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 23.

Ovaj statut stupa na snagu narednog od dana od dana donošenja.
Predsedavajući skupštine Udruženja
_____________________________
(ime i potpis)
U Smederevu možda nekada.


         Tel: 026/410-49-07;
mob.: +381 69/37-27-421
 
email: ivankrstiteljsd@gmail.com  župnik:
 Anton Pernat
Powered by Webnode
Create your website for free!